60 μεταφραστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικό διαγωνισμό (AD 5) για την πρόσληψη υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD). Το ζητούμενο προφίλ είναι του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας για τις εξής γλώσσες:

1) Βουλγαρικά (12 επιτυχόντες/ούσες),

2) Γαλλικά (12 επιτυχόντες/ούσες),

3) Μαλτέζικα (12 επιτυχόντες/ούσες),

4) Σλοβακικά (12 επιτυχόντες/ούσες) και

5) Σουηδικά (12 επιτυχόντες/ούσες).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού καλύπτει συνεπώς πέντε γλώσσες. Μπορείτε να εγγραφείτε στον παρόντα διαγωνισμό μόνο για μία από τις πέντε αυτές γλώσσες. Πρέπει να κάνετε την επιλογή κατά την ηλεκτρονική εγγραφή. Δεν θα μπορείτε πλέον να αλλάξετε αυτή την επιλογή μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 5, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 5.130,98 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν οι επιτυχόντες/ούσες μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με επιδόματα.

Φυση καθηκόντων

Η αποστολή της ΓΔ TRAD συνίσταται στα εξής: να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, σε όλες τις επίσημες γλώσσες ή τις γλώσσες εργασίας, του συνόλου των εγγράφων που σχετίζονται με τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και ως ενός από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η διαφάνεια της νομοθετικής και δημοσιονομικής διαδικασίας της Ένωσης,  να δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πολιτικής για την πολυγλωσσία, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γλωσσών και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά των εν λόγω οργάνων στη γλώσσα τους,  να καθιστά τα κείμενα απλούστερα και πιο εύληπτα χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, και έτσι να καθιστά το Κοινοβούλιο πιο προσιτό και προσβάσιμο στους πολίτες, μεταξύ άλλων με τη χρήση νέων μορφοτύπων που αντιστοιχούν στο πώς θα διαμορφωθεί η ανάγνωση στο μέλλον,  να διασφαλίζει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον τρεις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, γίνεται αναφορά στις γλώσσες ως εξής: — γλώσσα 1: κύρια γλώσσα που επιλέγεται μεταξύ των πέντε γλωσσών του παρόντος διαγωνισμού (βουλγαρικά, γαλλικά, μαλτέζικα, σλοβακικά ή σουηδικά), άριστη γνώση σε επίπεδο μητρικής γλώσσας. Γλώσσα 2: αγγλικά ή γαλλικά, γνώση σε βάθος (ελάχιστο επίπεδο C1). Εάν η γλώσσα 1 είναι η γαλλική, η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική. Γλώσσα 3: ‘μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώση σε βάθος (ελάχιστο επίπεδο C1). Η γλώσσα 3 πρέπει να είναι διαφορετική από τις γλώσσες 1 και 2. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 25η Ιουλίου 2022 στις 17.00, ώρα Λουξεμβούργου. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close