Τα 21 νέα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης για το 2023

Πακέτο νέων προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης, μέσω επιδότησης πρόσληψης αλλά και κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας.

Το πακέτο αυτό εντάσσεται στις δράσεις του στόχου που αφορά σε νέες δεξιότητες, την επαγγελματική κατάρτιση και τη μαθητεία, αλλά και γενικότερα τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τους ανέργους.

Αναλυτικά τα προγράμματα έχουν ως εξής:

 1. Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, ο καθένας εκ των οποίων θα απευθύνεται σε έως 7.500 ανέργους. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων, σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

 1. Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου

Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω). Η δράση αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω.

 1. Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Η δράση αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

 1. Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών

Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι της δράσης είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 1. Κλιμάκωση πιλοτικών προγραμμάτων ανοιχτού τύπου

Η ΔΥΠΑ φιλοδοξεί το πρόγραμμα αυτό να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα που θα αξιοποιηθούν για την επέκτασή του στο σύνολο της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 1. Πρόσληψη Νέων Συμβούλων

Η ΔΥΠΑ επιδιώκει να επενδύσει στην ενίσχυση της δυναμικότητάς της, χρηματοδοτώντας την ορισμένου χρόνου απασχόληση εργασιακών συμβούλων ανέργων/εργοδοτών (για περίοδο 4 ετών) για τον χειρισμό του αυξημένου φόρτου υποθέσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη της μετάβασης στην απασχόληση των ανέργων. Έχει γίνει η πρόσληψη 540 συμβούλων. Νέα προκήρυξη για 60 Συμβούλους.

 1. Προγράμματα εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργασιακών συμβούλων των ΚΠΑ2

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων 1.000 Εργασιακών Συμβούλων των ΚΠΑ2 ΔΥΠΑ, για τα έτη 2022-2025, και υλοποιείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας.

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με τη δημιουργία 5.000 νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις άνεργες γυναίκες (μέσω υψηλότερων ποσοστών επιδότησης σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ανέργων).

 1. Επικοινωνία και Δημοσιότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Το έργο αφορά στην προβολή και ενημέρωση δικαιούχων επιχειρήσεων και ωφελουμένων ανέργων, με στόχο τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμμετοχή τους στα προγράμματα.

 1. Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και στήριξης της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Πρόκειται για ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα υλοποιείται. Ανοικτό για αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 1. Προγράμματα Επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόκειται για προγράμματα αυταπασχόλησης -εθνικοί πόροι- Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται. Ανοικτό για αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 1. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Στόχος των προγραμμάτων προεργασίας είναι η προετοιμασία εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ, 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 1. Προγράμματα προεργασίας συγχρηματοδοτούμενα

Προβλέπεται:

– Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας”.

– Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.900 ανέργων ηλικίας έως 29 ετών.

– Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) (ΔΥΠΑ).

– Προγράμματα ΝΘΕ -εθνικά & συγχρηματοδοτούμενα Πρόγραμμα μακροχρονίων ανέργων 55-67. Πρόγραμμα 9.200 Επιταγής Επανένταξης.

– Ειδικό πρόγραμμα ρητινεργατών.

 1. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Προβλέπεται:

– Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες.

– Απόκτηση Δεξιοτήτων ανέργων γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας.

 1. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Προβλέπεται:

– Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού.

– Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας.

– Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο.

– 3 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας. (Επιμελητήρια)

– Συμβουλευτική Υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην Απασχόληση άνεργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο ΤΠΕ.

 1. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Προβλέπεται:

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών.

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».

– Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου.

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους νέους 18-29 ετών.

 1. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την προώθηση στην αγορά εργασίας απολυμένων ατόμων του κλάδου με τίτλο: κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Αφορά απολυμένους των εταιρειών BSH, NEXANS, SAMMLER, SLLER, GEMA, κ.λπ.

 1. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Προβλέπει:

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών.

– Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο.

– Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30- 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου.

 1. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Προβλέπει:

– Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας.

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό.

 1. Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτισης) ή/και διά ζώσης κατάρτισης, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων. Θα επιλεγούν 80.000 ωφελούμενοι άνεργοι μέσω δημόσιας πρόσκλησης, που θα εκδοθεί σε 2 φάσεις.

 1. Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Αφορά στην παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε έως 150.000 ωφελούμενους-εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους (upskilling) και την επανειδίκευσή τους (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close