Διδακτορική Υποτροφία στο Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Cooperation for Photonic Sensors for Solid Rocket Motor Condition Monitoring», με κωδικό συμβολαίου 2018-0720-01, το οποίο έχει ενταχθεί στη διμερή ερευνητική συνεργασία με την αμυντική εταιρία Bayern Chemie θυγατρική της εταιρίας MBDA MissileSystems, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, συγκεκριμένα έναν Υπότροφο/Υποψήφιοή εν δυνάμει Yποψήφιο Διδάκτορα, στο πεδίο ειδικότητας του Παραρτήματος Ι, με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Επιστήμονα Υλικών ή Χημικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο
  3. Εμπειρία στην μελέτη ή πειραματική ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων ή αισθητήρων
  4. Εμπειρία σε εργαστηριακές τεχνικές χαρακτηρισμού λειτουργικών διατάξεων ή αισθητήρων
  5. Εμπειρία στην οπτική/φωτονική οργανολογία και τον χειρισμό Lasers ή και οπτικών ινών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο υπεύθυνο επικοινωνίας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας» ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Riziotis@eie.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close