ΑΠΘ: Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο  όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» (ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4355/Β΄/5-10-2020, διόρθωση  σφάλματων 4670/τ.Β΄/22-10-2020, 4452/τ. Β΄/ 29-9-2021, και ΦΕΚ Κανονισμού (1695/ τ.Β΄/ 26-4-2021, εν αναμονή δημοσίευσης της τροποποίησης αμφότερων).

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» σε μία από τις εξής δύο  (2) ειδικεύσεις:

  • Πρόληψη και Δημόσια Υγεία (ανώτατο όριο, 20 θέσεις) ή
  • Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας (ανώτατο όριο, 20 θέσεις)

Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2022.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν σε  θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του θα εντρυφήσουν στο σύνολο των  παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία και στις εφαρμογές της πρόληψης τόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, όσο και στη Δημόσια Υγεία. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με την κουλτούρα  ποιότητας στη φροντίδα υγείας και θα εντρυφήσουν στις διεθνείς πρακτικές βελτίωσής της με εφαρμογή σε κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα  εφόδια και να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή  υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ παρακολουθούν τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά  μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο. Στο Β΄ εξάμηνο παρακολουθούν τρία (3) διαφορετικά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) από τρία (3) μαθήματα επιλογής αναλόγως της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει [προσφέρονται δύο (2) κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και ένα (1) διαφορετικό σε κάθε ειδίκευση].

Kατά το Γ΄ εξάμηνο υλοποιείται η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε συναφές αντικείμενο με την ειδίκευση που έχει επιλεγεί. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα συγγράφεται είτε στην ελληνική γλώσσα, με  εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα, είτε στην Αγγλική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην Ελληνική  γλώσσα. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα  Πιστωτικών Μονάδων.

Η διδασκαλία των µαθηµάτων θα γίνεται διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, σε  προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, καθιστώντας εφικτή την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και από εργαζόμενους. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών στην προκήρυξη.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας.

2. Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή  αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.

3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και  αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή́, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας,  Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολόγησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.

4. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου  εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., το οποίο οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που  υπηρετούν και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή ειδίκευσης (Πρόληψη και Δημόσια Υγεία ή Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας) ορίζεται από το ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και όχι από το βασικό τους πτυχίο. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι μια σημαντική απόφαση διότι καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσουν, όσο και το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσουν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού). Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους και δήλωση ενδιαφέροντος για ένα (1) από τα πεδία του Π.Μ.Σ. που έχουν προκηρυχθεί.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικών Πανεπιστημίων συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

4. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου  Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος, είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή). Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας). Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Η επιλογή γίνεται με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ. 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται: 

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια), β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορική Διατριβή (μέγιστο 10 μόρια),

γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 45 μόρια),

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση), ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση), στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (έως 15 μόρια, 5 μόρια/δημοσίευση), ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (ως 75 μόρια, 15 μόρια/δημοσίευση), η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (έως 30 μόρια, 10 μόρια/ανά πρόγραμμα), θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (έως 25 μόρια, 5 μόρια/έτος, έως 5 έτη εμπειρίας), ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά (7) μόρια, Γ1 οκτώ (8) μόρια , Γ2 εννιά (9) μόρια, μητρική ή  απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, κ) Γνώση επιπλέον μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (μέγιστο μόρια)

Η ανώτατη αξιολόγηση που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω  κριτήρια και είναι 240 μόρια.

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η  συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών και της  συνέντευξης, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων- και τυχόν επιλαχόντων/ ουσών- που  επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης, συνολικού ύψους τριών χιλιάδων  πεντακοσίων ευρώ (3.500 €). Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση  των δύο (2.000 €) χιλιάδων ευρώ κατά την εγγραφή και η δεύτερη δόση των χιλίων πεντακοσίων  ευρώ (1.500 €) κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα με ενδιαφέρον για την Κοινωνική-Προληπτική  Ιατρική και τη Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3)  επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.  Οι ακροατές/τριες δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα δίδακτρα για την ακρόαση ανέρχονται σε τετρακόσια ευρώ (400 €) ανά μάθημα (ή 1.000 € εάν  κάποιος ακροατής επιλέξει 3 μαθήματα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/06/2022 έως και 25/07/2022 την αίτηση  συμμετοχής, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα εδώ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail: msc-phqc@med.auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Ονοματεπώνυμο»).

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Σεπτέμβριου 2022, δια ζώσης ή διαδικτυακά και ακολούθως θα ολοκληρωθεί η επιλογή των εισακτέων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:

1. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): msc-phqc@med.auth.gr
2. στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
3. στο τηλέφωνο 2310999110, τις εργάσιμες ημέρες

Προκήρυξη

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close