207 προσλήψεις στις διευθύνσεις των αστυνομικών τμημάτων Αττικής

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων επτά (207) ατόμων για…

3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του…