25 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 1 ∆Ε ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
  • 4 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ
  • 4 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
  • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
  • 1 ∆Ε ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ
  • 2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • 3∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ)
  • 2 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (περονοφόρων µηχανηµάτων -ΚΛΑΡΚ)
  • 1 ∆Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ
  • 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

ΦορέαςΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Αττικής (Πειραιώς)
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close