27 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και των φορέων του «Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραµονής, Ξενώνας Ψυχαργώς, Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) και ∆ΙΕΚ Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου (πρώην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Ρεθύµνου)» που εδρεύουν στο δήµο Ρεθύµνης» του Νοµού Ρεθύµνης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

27 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, Τρανταλλίδου 17, Τ.Κ.74132, Ρέθυµνο-Κρήτης απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2831087260 ή 2831342260). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Ρεθύμνου
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 7

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close