4 θέσεις στο Δήμο Παιονίας

0798073f14ff29e5ea7bf23fa38d12e0_XL.jpg

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στον Ευρωπό- Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων:

  • 1 Διδάσκοντες Πληροφορικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
  • 1 Διδάσκοντες ΔΕ/Εμπειροτέχνες μουσικής Σύγχρονου τμήματος (1 μπουζούκι)
  • 1 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ (με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο)
  • 1 Διδασκοντες ζωγραφικης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ/νση : Ευρωπός, Τηλ.: 23433 50618,50633) κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες (ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης : 14.02.2018), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας, Τ.Κ. 61007, Ευρωπός -Ν. Κιλκίς, υπόψη κ. Παπαδόπουλου Νικόλαου, κ. Τζιβελέκη Ζωής (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2343350618,2343350633). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις δύο (2) εφημερίδες του Ν. Κιλκίς ή της ανάρτησής της στην έδρα της Επιχείρησης, στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ευρωπού και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παιονίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού Κιλκίς (ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΡΩΙΝΗ). Η παρούσα δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας της Επιχείρησης στη Τοπική Κοινότητα Ευρωπού, στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παιονίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Κιλκίς
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

 

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close