60 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ
 • 1 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • 1 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 19 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • 5 ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • 6 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 5 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 5 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • 1 ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ
 • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
 • 2 ∆Ε ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
 • 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

ΦορέαςΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Αττικής (Πειραιώς)
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close