8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού –Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του Ν.Π.∆.∆., που εδρεύουν στη Βέροια, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 1 ΠΕ Εικαστικών
  • 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
  • 1 ΠΕ/TE Μουσικών
  • 1 ΠΕ Πληροφορικής
  • 1 ΠΕ Παιδαγωγών
  • 2 ΠΕ Φιλολόγων
  • 1 ΠΕ Θεατρικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισµού Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Βέροιας, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θ.Ζωγιοπούλου 5 , υπόψιν: Καπρίνη Αθηνά και Λαζαρίδου Αθηνά, τηλ. Επικοινωνίας 2331022178.

Φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Ημαθίας
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close