9 θέσεις στο Δήμο Πατρέων

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εννιά (9) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στη Πάτρα και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.1.3 του έργου SPARC του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

ΔΕ Φυλάκων

ΥΕ Εργατών Επισκευής και Συντήρησης Καρναβαλικών Κατασκευών

ΠΕ Καλών Τεχνών

ΠΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστής)

ΠΕ Μουσειολόγος

ΤΕ Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης

ΠΕ Διοίκησης Πολιτιστικών Οργανισμών ή / και Ανάπτυξης και Παραγωγής Πολιτιστικών Αγαθών

ΠΕ Παραγωγής Πολιτιστικών Αγαθών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους (ΣΜΕ 4)απευθύνοντάς την, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (πρωτόκολλο) της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Μαιζώνος 147 και Βότση ισόγειο, ΤΚ 26221. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από το Σάββατο 11.07.2020 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης τις εφημερίδες και λήγει την Δευτέρα 20.07.2020.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close