Χειριστης Μηχανημάτων στη ΔΕΥΑ Τριπόλεως

assets_LARGE_t_183761_53545851.jpg

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως ύστερα από: 1) την υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 και εγκρίθηκε με την 275021/10-11-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 2) του Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

1 Δ.Ε.Χειριστής Μ.Ε (φορτωτή – εκσκαφέα)

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία. τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ, ΑΜ.ΙΚΑ) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παραπάνω δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης, Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τρίπολη απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού της Επιχείρησης (πληρ. Κα Παπαφωτοπούλου Νίκη, τηλ. 2710237890 (εσωτ.115). Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες, από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα της Επιχείρησης και συγκεκριμένα από Τρίτη 14-11-2017 έως και Πέμπτη 16-11-2017.

Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. )
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αρκαδίας
Έντυπα -

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close