Κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη 1.000 ανέργων στον τομέα της Πληροφορικής

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ενεργειών (εφ’ εξής ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής…