Προσλήψεις αμεσα για 249 µόνιμους σε Βουλή, Ναυτικό και ΚΕΠ

Τρεις διαφορετικές προκηρύξεις για 245 µόνιµες προσλήψεις στη Βουλή των Ελλήνων, το Πολεµικό Ναυτικό και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών βρίσκονται στα σκαριά, ενώ τον δρόµο της δηµοσίευσης σε ΦΕΚ έλαβε από το ΑΣΕΠ η πρώτη προκήρυξη για επιστηµονικό προσωπικό στο Κοινοβούλιο.

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για τους 17 µόνιµους διορισµούς στη Βουλή των Ελλήνων µέσα από την πρώτη προκήρυξη που έστειλε το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά τις 4 θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) µε εξειδικευµένες µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό.

Η πρώτη αυτή προκήρυξη αναµένεται να δηµοσιευθεί τις ερχόµενες µέρες και θα περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες και τις προθεσµίες για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα αφορούν τις 4 θέσεις, εκ των οποίων οι δύο αφορούν επιστηµονικό προσωπικό στη Νοµική και οι άλλες δύο στην Πληροφορική, µε εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Οι υπόλοιπες 13 θέσεις, σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του ενθέτου «ΕθνοςΕργασία», κατανέµονται ως εξής:

 • 2 ΠΕ Οικονοµολόγων
 • 2 ΠΕ ∆ιεθνών-∆ηµοσίων Σχέσεων
 • 2 ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων
 • 2 ΠΕ Πληροφορικής
 • 2 ΤΕ Οικονοµικού
 • 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων
 • 2 ΤΕ Στενογράφων

Στην πρώτη προκήρυξη αναµένεται να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στη µοριοδότηση των υποψηφίων τα επιστηµονικά προσόντα. Στα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις Νοµικής απαιτούνται ως βασικός τίτλος σπουδών πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Νοµικής ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και για τις θέσεις Πληροφορικής πλήθος διαφορετικών πτυχίων όπως Πληροφορικής, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Επιστήµης Υπολογιστών, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.λπ.

Στα απαραίτητα προσόντα επίσης προσµετρώνται στοιχεία επιστηµονικής εξειδίκευσης όπως:

 • Διδακτορικό δίπλωµα στο ∆ηµόσιο∆ιοικητικό ∆ίκαιο ή στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
 • ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην Πληροφορική.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.
 • ∆ιετής εµπειρία σε έργα ανάλυσης, διαµόρφωσης προδιαγραφών, σχεδιασµού και υλοποίησης λύσεων πληροφοριακών συστηµάτων, σε ανάπτυξη εφαρµογών µε αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορµών και εργαλείων προγραµµατισµού µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος.
 • Τριετής εµπειρία σε έργα ανάλυσης, διαµόρφωσης προδιαγραφών, σχεδιασµού και υλοποίησης λύσεων πληροφοριακών συστηµάτων, σε ανάπτυξη εφαρµογών µε αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορµών και εργαλείων προγραµµατισµού µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου.

Εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε έργα ανάλυσης, διαµόρφωσης προδιαγραφών, σχεδιασµού και υλοποίησης λύσεων πληροφοριακών συστηµάτων, σε ανάπτυξη εφαρµογών µε αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορµών και εργαλείων προγραµµατισµού µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

Συντήρηση υποβρυχίων

Μόνιµο προσωπικό (67 άτοµα) κυρίως σε τεχνικές ειδικότητες, πρόκειται σύντοµα να αναζητήσει το Πολεµικό Ναυτικό, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του στη συντήρηση των υποβρυχίων σκαφών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα συναρµόδια υπουργεία έχουν ήδη προετοιµάσει την απαραίτητη πράξη που περιγράφει τις θέσεις που ζητούνται προκειµένου να βγει στη συνέχεια η προκήρυξη µε την προβλεπόµενη διαδικασία, τη µοριοδότηση των υποψηφίων και τις προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι 67 θέσεις µονίµου προσωπικού κατανέµονται ως εξής:

 • 1 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • 2 ΤΕ Μηχανικών Ναυπηγικής
 • 2 ΤΕ Μηχανικών Μηχανολογίας
 • 1 ΤΕ Ναυτικών Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού
 • 1 ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού
 • 1 ∆Ε Ναυτικών Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού
 • 7 ∆Ε τεχνικού Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • 14 ∆Ε Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ναυπηγού Μηχανολόγου/Ναυτικής Βιοµηχανίας
 • 4 ∆Ε Τεχνικού Θερµικών-Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • 3 ∆Ε Ψυκτικών-Κλιµατισµού
 • 3 ∆Ε Τεχνικών Αµαξωµάτων
 • 1 ∆Ε Μηχανικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων
 • 2 ∆Ε Συγκολλητών Ηλεκτροσυγκολλητών
 • 11 ∆Ε Ελασµατουργών
 • 4 ∆Ε Αµµοβολιστών-Υφαλοχρωµατιστών
 • 3 ∆Ε Βαφέων µετάλλων-Υφαλοχρωµατιστών
 • 3 ∆Ε Ξυλουργικών Εργασιών
 • 3 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων

«Πράσινο φως»

Το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου αναµένεται να εκδοθεί η προκήρυξη των 165 νέων θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα συναρµόδια υπουργεία έχουν ανάψει το «πράσινο φως» στο αίτηµα για την πρόσληψη του µόνιµου προσωπικού και τις επόµενες ηµέρες θα αποσταλεί το αίτηµα στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει εξ ολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή. Τα ΚΕΠ θα προσλάβουν 165 υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών υπαγόµενοι στον οµώνυµο κλάδο. Από το σύνολο των θέσεων οι 60 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι 30 πτυχιούχοι ΤΕΙ και οι υπόλοιποι απόφοιτοι Λυκείων. ∆εκτός θα γίνεται µεγάλος αριθµός διαφορετικών τίτλων σπουδών που σχετίζονται µε την διαχείριση υποθέσεων πολιτών.

Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αναµένεται να είναι η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε βασικό επίπεδο, ενώ όσοι έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν στα ΚΕΠ θα λάβουν µοριοδότηση, η οποία, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα κυµανθεί στα 200 µε 250 µόρια. Τέλος, όσοι έχουν γνώση ξένων γλωσσών, µεταπτυχιακά ή δεύτερο τίτλο σπουδών θα µοριοδοτηθούν µε βάση τα κριτήρια των προκηρύξεων «Κ», που ισχύουν για κάθε κατηγορία.

ΠΗΓΗ: Εθνος

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close