Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο “Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες” (Erasmus Mundus Joint Master Degree in Smart Cities and Communities) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών πλήρους φοίτησης τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνοντας τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων, επιλέγοντας ένα από τα τέσσερα (4) σενάρια κινητικότητας μεταξύ των Πανεπιστημίων, και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007.

Το Κοινό Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο “Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες” (Erasmus Mundus Joint Master Degree in Smart Cities and Communities) έχει ως αντικείμενο την παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε σύγχρονα τεχνικά, μεθοδολογικά και επιχειρηματικά θέματα στο πεδίο των έξυπνων πόλεων, σε τεχνικό και μεθοδολογικό επίπεδο, συνδυάζοντας γνώσεις εφαρμοσμένων επιστημών, μηχανικής και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και με τον βαθμό πτυχίου ή διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, την βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακών μαθημάτων, το Πανεπιστήμιο ή Σχολή ή Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο UK NARIC), τη βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, την πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα, την επαγγελματική εμπειρία και τις συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. http://www.smaccs.eu/:

α. Αίτηση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, διατίθεται στον ως άνω δικτυακό τόπο)

β. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter)

γ. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

δ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)

ε. Αντίγραφο διπλώματος Τμημάτων/Σχολών Μηχανικών (τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης) ή Επιστημών και Τεχνολογίας ή Σχολών Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών αλλά με υπόβαθρο Μηχανικού, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου

στ. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

ζ. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της αναλυτικής του βαθμολογίας

η. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας/απασχόλησης

θ. Αντίγραφο διαβατηρίου

ι. Απόδειξη διαμονής (proof of residence)

ια. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές τις οποίες οι αντίστοιχοι αξιολογητές θα πρέπει να αποστείλουν κατευθείαν στο email applications@smaccs.eu χρησιμοποιώντας τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων έχουν ως εξής:

α. 1/2/2019 για φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία (Erasmus Mundus ή άλλη)

β. 15/4/2019 για φοιτητές που χρειάζονται VISA και θα καλύψουν το κόστος των διδάκτρων με ιδίους πόρους

γ. 8/6/2019 για φοιτητές που δεν χρειάζονται VISA και θα καλύψουν το κόστος των διδάκτρων με ιδίους πόρους

δ. Ένας τελικός γύρος εισαγωγής φοιτητών που θα καλύψουν το κόστος των διδάκτρων με ιδίους πόρους θα ολοκληρωθεί στις 25/8/2019

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις υποτροφίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. http://www.smaccs.eu/. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται από τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων (Programme Μanager) της

Σχολής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ.: 2310 807501, email: infotech@ihu.edu.gr).

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου – Προκήρυξη

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close