ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής,

β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ):

 1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
 1. Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σ’ αυτά.
 1. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης, θα πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της εργασίας, το οποίο θα είναι σφραγισμένο από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πιστοποιηθεί ο τίτλος της εργασίας και ο αριθμός των συγγραφέων.
 1. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την αγγλική) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
 1. Πιστοποίηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων κ.ά., ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ).
 1. Πιστοποίηση σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, όπου θα φαίνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:
 2. i. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» και αυτήν την προκήρυξη,
 1. ii. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης που αφορούν την πιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας δίνονται στον Κανονισμό του Προγράμματος, στην ενότητα 1.3 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ptpepmsepa.edc.uoc.gr/index.php/pms3-organosi/pms3-kanonismos

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701 (email: ptpepms-epa@edc.uoc.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/home-pms3

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close