Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαρκούν 12 μήνες (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 ηλεκτρονικά (https://application.hua.gr/) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και β) τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών του Π.Μ.Σ. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
 1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του/ της υποψηφίου/ας στα οποία να αναφέρεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 1. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση επιπέδου «Β2», η οποία μπορεί να γίνει είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είτε με άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό προηγούμενης φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη (μέχρι 300 λέξεις) έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.
 1. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.
 1. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να είναι από μέλη ΔΕΠ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι επιστολές μπορεί να προέρχονται από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.
 1. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 2. Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος/α ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close