Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς διάρκειας στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Στο Πρόγραμμα προβλέπονται να ενταχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Οι επί μέρους επιστημονικές ειδικεύσεις, στις οποίες θα μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε αυτές, αντίστοιχα, είναι: Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον (15), Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών (15).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση σε έναν αριθμό μαθημάτων, κορμού και επιλογής, και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών εγγραφής ποσού 600 € ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

  1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΔΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κτίριο Α’, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθη-Κιμμέρια, Ξάνθη Τ.Κ. 67100) από σήμερα μέχρι τις 09.2019.
  2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής.
  6. Δύο συστατικές επιστολές.
  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι υποψήφιοι μπορεί κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κα. Ελευθεράκου Βασιλική, τηλ. 25410-79025

1. Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον 2019-2020.PDF
2. Αίτηση 2019-2020.doc

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close