18 μουσικοί στη Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόµων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση α) των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, β) των πιλοτικών καλλιτεχνικών τµηµάτωνεργαστηρίων µουσικής εκπαίδευσης και συγκεκριµένα για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 2 ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
 • 1 ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝΣΥΝΘΕΣΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΟΡΝΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
 • 1 ∆Ε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ-ΝΤΡΑΜΣ
 • 1 ΥΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ- ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΙΟΛΙ)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι , Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ηµοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας: 2310726668). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19/09/2018 έως 28/09/2018. Ώρες παραλαβής και υποδοχής αιτήσεων τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέραΠαρασκευή από 10:00 π.µ -13:00 µ.µ.

Φορέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Θεσσαλονίκης
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close