25 προσλήψεις στο Δήμο Βάρης Βουλας Βουλιαγμένης

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’

(ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

8
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ – Ε’

(ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 3
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή εντοπιότητας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.).
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας όπου να φαίνεται το πρώτον κτήσης αυτής και αν απαιτείται, βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για το πρώτον κτήσης αυτής (αφορά τους οδηγούς).
  6. Πιστοποιητικό σπουδών (αφορά τους οδηγούς).
  7. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας (αφορά τους οδηγούς).
  8. Βεβαίωση απογραφής από το Ι.Κ.Α., ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.), ο Α.Μ. (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλιση ς(Α.Μ.Κ.Α.).
  9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος ότι:

Δεν έχει κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα: α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, κα­θώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενε­τήσιας ζωής,

β) δεν είναι υπόδικος/η και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημ­μέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και

δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος εάν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη πρόσκαι­ρων αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19-03-2020 έως & 20-03-2020

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 2132020080) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Τύπος Πράξης
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Ανατολικής Αττικής)
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close