40 προσληψεις στο Δήμο Νέστου

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού σαράντα (40) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις από 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον μηνών.

ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων Γ’ κατηγορίας 8
ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων Ε’ κατηγορίας 2
ΔΕ Χειριστών JCB 3
ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 11
ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 16

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).
  3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τη παρ. 2 του αρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180Α’,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 . Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 19/3/2020 και λήγει την 23/3/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Καβάλας
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close