40 προσλήψεις εποχικών στην Υπηρεσια Συντηρησης Μνημειων Ακροπολης

athens2.jpg

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 • 2 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχαιολογία ή στην αποκατάσταση μνημείων
 • 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων
 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στη Γεωτεχνική Μηχανική
 • 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη συντήρηση μνημείων
 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ψηφιακή τεκμηρίωση εργασιών σε αποκαταστάσεις μνημείων
 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη κλασική αρχαιολογία και σε ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
 • 3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων
 • 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό έλεγχο και παρακολούθηση ανυψωτικών συστημάτων (γερανών, γερανογεφυρών) και κατασκευαστικών διατάξεων εργοταξίου
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην φωτογραμμετρική παραγωγή και επεξεργασία τρισδιάστατων μοντέλων με φωτογραφική υφή σε μνημεία
 • 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με εξειδίκευση στην ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού υλικού σε βιβλιοθήκες, αρχεία ή μουσεία
 • 5 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α με εξειδίκευση στο λίθο
 • 1 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο
 • 1 ΔΕ Σχεδιαστών με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση αρχιτεκτονικών μελών και μνημείων
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • 6 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων
 • 4 ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε εργασίες αναστήλωσης
 • 9 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε εργασίες αναστήλωσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυγνώτου 10 – 105 55 ΑΘΗΝΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 210 3243 427, 210 3251 620), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http://www.yppo.gr ) και της 4 ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 20-06-2017 έως 26-06- 2017 (08:30 έως 14:00). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα -

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close