40 προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς:

α) είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2018 και

β) δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

Κάθε συνεργείο ψεκασμού το οποίο θα συσταθεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων θα απαρτίζεται από το μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο του βυτίου και βυτίο ψεκασμού 700 τουλάχιστον λίτρων, ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων . Θα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένο με 2 ψεκαστήρες πλάτης για τις περιπτώσεις μη πρόσβασης αυτού σε ελαιοκτήματα. Κάθε μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι ελκυστήρας ή ΦΙΧ και θα απαρτίζεται από έναν (1) οδηγό και δύο (2) ψεκαστές . Χρέη αρχιεργάτη στα μηχανοκίνητα συνεργεία εκτελεί ο οδηγός του μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου. Το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν την ορθολογική χρήση των εντομοκτόνων κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των ψεκασμών για τα οποία θα λάβει γνώση και εγγράφως με την υπογραφή της πρόσληψης από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065 831, 155). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας Περιφέρεια Αττικής –Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα).

Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Νήσων)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

 

Δείτε επίσης x

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

H «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close