Νέες προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, τεσσάρων (4) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ “Αττική”.

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα συναφθούν με τους προκριθέντες υποψήφιους εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης έως και την 31η Ιουλίου 2021.

H διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται σε 11 μήνες, ήτοι από 01/09/2020 έως 31-07-2021, και σε περίπτωση παράτασης της Πράξης με τίτλο “ Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)” MIS5029634, δύναται να παραταθεί αντίστοιχα έως τη λήξη της πράξης με αντίστοιχη προσαρμογή του αναλογούντος ποσού και των παραδοτέων σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για τον Δήμο Αθηναίων και χωρίς να υποκρύπτεται οιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αξιολογηθούν και με τη διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου).
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο απαιτούμενων τίτλων σπουδών.
  • Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail smeproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close