Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός στο Δήμο Θεσσαλονικης

thessaloniki.jpg

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα, (Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό), για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του Έργου: «RESILIENT EUROPE – European cities joining forces to improve city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IIΙ, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα:

1 Εξωτερικός Ειδικός Επιστήμονας (ΠΕ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός)

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά κυρίως:

1) Επιστημονική υποστήριξη στις δράσεις και συναντήσεις του Τοπικού Σχήματος Υποστήριξης.

2) Συμμετοχή ως ειδικός επιστήμονας στο σχεδιασμό-υλοποίηση-αξιολόγηση του Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: Μέτρα και επεμβάσεις προώθησης και διευκόλυνσης χρήσης του ποδήλατου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και περιοχή πιλοτικής εφαρμογής την 4η Δημοτική Κοινότητα και σύνταξη Θεματικής Έκθεσης.

3) Σύνταξη του προσχεδίου και του οριστικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ενιαία ποδηλατική πολιτική και κουλτούρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Τοπικού Σχήματος Υποστήριξης, την ανταλλαγή εμπειρίας με το δίκτυο συμμετεχουσών πόλεων και τη στρατηγική του Δήμου.

4) Στρατηγικός σχεδιασμός και χαρτογραφική αποτύπωση του μητροπολιτικού ποδηλατόδρομου για την διαμόρφωση του ενιαίου διαδημοτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων σε επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

5) Υποστήριξη του Δήμου σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης.

Υποβολή συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να το υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 24 /04/2017 έως 28/ 04/2017.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Θεσσαλονίκης
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 4

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close