Θέση εργασίας στον ΕΛΓΟ Δημητρα (Θεσσαλονίκη)

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: Erasmus+ με τίτλο: “Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών – (ΠΕ) Γεωπόνος ή Δασολόγος κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με ειδίκευση στη λήψη αποφάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικών πόρων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία και την Επισιτιστική Ασφάλεια. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης μεθοδολογίας για την εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholders) σε θέματα Επισιτιστικής Ασφάλειας. Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει διδακτική εμπειρία σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας και άριστη γνώση αγγλικών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, του εξωτερικού συνεργάτη με έδρα το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως εξής:

 Η συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και στην αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων του,

 Η ανάπτυξη στρατηγικής για την εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων (Stakeholders) και τη διακυβέρνηση σε θέματα Επισιτιστικής Ασφάλειας

 Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στη διαχείριση επιμέρους έργων, δράσεων και εκδηλώσεων σχετικά με το θέμα του έργου

 Η συγκέντρωση και η καταγραφή στοιχείων για τη διαχείριση και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία σε θέματα Επισιτιστικής Ασφάλειας

 Η συμμετοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιμέρους έργων, δράσεων και εκδηλώσεων που αναφέρονται στο έργο

 Ο συντονισμός για τη συλλογή και η αξιολόγηση των στοιχείων για την Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία σε θέματα Επισιτιστική Ασφάλειας

 Η συμμετοχή στη συγγραφή και υποβολή εκθέσεων και αναφορών του έργου,

 Η συμμετοχή σε επιστημονικά, εκπαιδευτικά, επικοινωνιακά κλπ δίκτυα,

 Η συμμετοχή στη διάχυση και στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 4058/20-12-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 220 στη Δρ. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος.

ΦορέαςΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Θεσσαλονίκης
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close